Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Jucunda is een organisatie die op basis van een overeenkomst professionals ter beschikking
  stelt aan opdrachtgevers.
 • medewerker: iedere natuurlijke persoon die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel
  7:690 BW is aangegaan met Jucunda teneinde arbeid te verrichten voor een opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie de professional ter beschikking
  wordt gesteld in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel.
 • Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en Jucunda op grond waarvan een
  enkele medewerker, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door Jucunda aan de opdrachtgever
  ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te
  verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.
 • Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een professional in het kader van een
  opdracht.

Artikel 2: Werkingssfeer

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en
  overige overeenkomsten van Jucunda voor zover één en ander betrekking heeft op het ter
  beschikking stellen van medewerkers aan opdrachtgevers.
 • Jucunda maakt gebruik van de ABU cao, deze is van toepassing op alle professionals die
  door hun ter beschikking worden gesteld.
 • Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en
  worden door Jucunda uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien
  schriftelijk overeengekomen en gelden alleen voor die opdracht.

Artikel 3: Voorwaarden per terbeschikkingstelling

 • De opdrachtgever verstrekt Jucunda voor aanvang van de opdracht de voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke informatie waaronder: – De beroepskwalificaties waaraan de professional dient te voldoen, de functie, functie- eisen en aard van de werkzaamheden; De beoogde looptijd van de opdracht, (wekelijkse) arbeidsduur, werktijden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden De van toepassing zijn RI&E, welke vóór aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever aan de professional ter beschikking worden gesteld.
 • Jucunda is te allen tijde gerechtigd een ter beschikking gestelde professional te vervangen. Hiervoor is geen toestemming van de opdrachtgever vereist. De opdrachtgever zal medewerking aan vervanging slechts op redelijke gronden weigeren. De opdrachtgever zal een eventuele weigering desgevraagd schriftelijk motiveren.
 • Als de opdrachtgever met een hem door Jucunda ter beschikking gestelde of te stellen professional rechtstreeks een arbeidsovereenkomst, danwel andersoortige arbeidsverhouding (waaronder: overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, uitleen aan derde voor hetzelfde of ander werk) wil aangaan, stelt hij Jucunda daarvan onverwijld schriftelijk in kennis. Partijen treden vervolgens in overleg om de wens van de opdrachtgever te bespreken en een mogelijke overname datum overeen te komen. Als uitgangspunt geldt dat de opdrachtgever een redelijke vergoeding is verschuldigd, voor de door Jucunda verleende diensten in verband met de ter beschikking stelling, werving en/of opleiding van de professional, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9a lid 2 van de WAADI.

Artikel 4: Werkprocedure

 • De opdrachtgever of Jucunda meldt de door Jucunda geworven en geselecteerde professional aan bij Jucunda door middel van het correct invullen van het inschrijvingsformulier van Jucunda behoudt zich het recht voor een inschrijvingsformulier niet in behandeling te nemen (en dus geen arbeidsovereenkomst met de professional aan te gaan). Met het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier ontstaat nog geen arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en Jucunda, De arbeidsovereenkomst komt pas tot stand nadat Jucunda dit bevestigd heeft door middel van een inleenovereenkomst
 • Indien de professional wordt ingeleend, melden opdrachtgever en professional zichzelf aandoor middel van het correct invullen van het inschrijvingsformulier van Jucunda. De uitzendingkomt tot stand nadat Jucunda dit bevestigd heeft door middel van arbeidsovereenkomstrichting de professional en een opdrachtbevestiging richting de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en isgehouden deze aan Jucunda aan te leveren.
 • Jucunda en opdrachtgever komen met elkaar een opdrachtgeverstarief overeen welke wordt berekend over de door de professional gewerkte uren, vermeerderd met toeslagen, kostenvergoedingen en btw.
 • Jucunda en opdrachtgever kunnen in afwijking van lid 2 met elkaar overeenkomen dat de voorgestelde professional tegen een eenmalige fee bij aanname door de opdrachtgever wordt overgenomen. In dit geval is opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd, voor de door Jucunda verleende diensten in verband met de werving en/of opleiding van de professional, welke door Jucunda wordt bepaald.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 • Jucunda is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van medewerkers dieniet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.
 • Jucunda schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding vanenige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en Jucunda voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een medewerker ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een medewerker.

Artikel 6: Geheimhouding
Jucunda en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens
activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden,
tenzij – en alsdan voorzover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren
te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

Artikel 7: Identificatieplicht en verwerking persoonsgegevens
De opdrachtgever aan wie een professional ter beschikking wordt gesteld, verifieert en stelt de
identiteit vast van de professional conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet op de loonbelasting en de
Wet op de identificatieplicht. Opdrachtgever en Jucunda zullen voldoen aan de op hen deswege
rustende administratie- en bewaarplichten.

Artikel 8: Anti discriminatie

 • Opdrachtgever en Jucunda zullen geen verboden onderscheid maken, niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook. Opdrachtgever en uitzendonderneming zullen uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen of mee laten wegen bij het verstrekken respectievelijk uitvoeren van de opdracht, en bij de selectie en de behandeling van professional.
 • Opdrachtgever is bekend met de Klokkenluiderswet en waarborgt dat de professional op degelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot de klokkenluidersregeling indien de opdrachtgever een dergelijke regeling kent of op hem van toepassing is.
 • Indien de opdrachtgever een klachtenregeling kent met betrekking tot de bejegening van werknemers, zal hij waarborgen dat de professional op gelijke wijze als zijn eigen personeel toegang krijgt tot deze klachtenregeling. Dit alles, voor zover er geen wettelijke verplichtingen anderszins bestaan.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.